Vi har ett brett utbud av undersökningar som hjälper din verksamhet att identifiera styrkor och brister i er relation till kunden. Undersökningar kan bidra med insikter i vad som påverkar kundens upplevelser och vad som driver deras lojalitet. Med stöd av resultatet har du möjlighet att skapa en kunddriven affärsutveckling som bygger på vad kunderna har för förväntningar, behov och önskemål.

Relationsmätning

Relationsmätningar (NPS)

Det vi kallar för relationsmätningar, mäter styrkan i kundens relation till företaget. Det är i denna undersökning som rekommendationsfrågan som ger det faktiska NPS-värdet finns med i och som visar vilket lojalitetsvärde företaget har. Frekvensen för hur ofta man genomför relationsmätningar kan variera. Men genom att de är återkommande kan man jämföra lojalitetsvärde över tid och se hur förbättringar och förändringar som genomförs påverkar relationen och lojaliteten. Relationsmätningar ger underlag för vilka övergripande åtgärder som behövs genomföras utifrån ett lojalitetsperspektiv.

Löpande uppföljningar av kundupplevelse

Löpande kundupplevelsemätningar

Kärt barn har många namn – kundupplevelsemätningar / löpande undersökningar / transaktionsundersökningar – gemensamt för dessa utvärderingar är att löpande mäta kundens upplevelse av olika interaktioner som denna har med företaget. Utvärderingarna sker ofta tätt inpå själva kontakttillfället som kunden haft med företaget. De ger en detaljrik kännedom om var det finns brister och utvecklingsmöjligheter samt vad som uppskattas och fungerar bra. Exempel på undersökningar som kan genomföras är avstämning av första tiden som kund, upplevelse av kundservice, support, sälj, leverans, besök, köp/beställning, utbildning, event, churn med mera.

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar (eNPS)

Utifrån ett lojalitetsperspektiv stämmer vi av hur medarbetarna upplever sin arbetsgivare och arbetssituation för att få fram företagets lojalitetsvärde för medarbetare – eNPS. Medarbetarnas lojalitet är A och O för att stärka lojaliteten även hos kunderna. Känner inte medarbetarna starkt för sin arbetsgivare märks det även utåt. Läs gärna ett case om eNPS. Vi genomför även kundinsiktsundersökningar med medarbetarna, för att på ett effektivt och roligt sätt att sprida kundinsikter inom verksamheten och mäta var det finns gap i insikter.

Benchmarkundersökningar

Benchmarkundersökningar

NPS är ett mycket intressant jämförelsetal ur konkurrensperspektiv eftersom värdet generellt sett är kopplat till tillväxt och tillväxttakt. Det gör att det är spännande och intressant att genomföra benchmarkundersökningar för att se hur ett företags NPS-värde förhåller sig till andra företags NPS-värde inom en och samma bransch. Med en benchmarkundersökning kan man få bra guidning över hur det egna företaget står sig i förhållande till konkurrenterna.

Vill du veta mer om undersökningar som ökar kundlojaliteten och förbättrar kundupplevelsen? Kontakta oss gärna!