PERSONUPPGIFTSPOLICY

LÄS VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Hur vi behandlar personuppgifter

Den här personuppgiftspolicyn tillämpas när vi på MarketDirection Sweden AB är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter enligt vad som sägs nedan.

MarketDirection Sweden AB (”MarketDirection”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), är ett marknadsundersökningsföretag som bedriver rådgivning om hur en verksamhet kan utveckla och växa med stöd av ökad lojalitet. I det arbetet hanterar vi personuppgifter när vi genomför undersökningar på uppdrag av våra kunder, men vi hanterar också personuppgifter om medarbetare hos våra uppdragsgivare, samarbetspartners, potentiella kunder och vid jobbansökningar. Denna policy tar upp villkor för de fyra sistnämnda behandlingarna av personuppgifter. Den tar också upp behandlingen av personuppgifter som sker via våra hemsidor (”Webbplatsen”).

Vi är måna om din integritet och vi hoppas att denna personuppgiftspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar den. Du är alltid välkommen att höra av dig till vår GDPR-ansvarige om du har några frågor kring detta. Då mejlar du till gdpr[at]marketdirection.se.

Vad omfattar denna policy?

Policyn omfattar alla personuppgifter som MarketDirection erhåller i samband med affärsrelationer, potentiella affärsrelationer, jobbansökningar samt information som lämnas av fysiska personer på de webbplatser (MarketDirection.se, B2B-opinion.se och Lojalitetspodden.se) som vi tillhandahåller samt personuppgifter vi får del via e-postkorrespondens.

Hantering och TYP av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande rätt och nedan angivna principer. Alla våra medarbetare är skyldiga att förstå och arbeta efter vår personuppgiftspolicy. Medarbetarna genomgår kontinuerliga utbildningar om personuppgiftsbehandling och arbetar efter de särskilda instruktioner som gäller i samband med att personuppgifter behandlas.

Med “personuppgift” menas information som direkt eller indirekt kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. De typer av personuppgifter som vi behandlar är t.ex. namn, företag, företagsadress, telefonnummer, e-postadress, bild, kund-id eller roll avseende affärsrelationer och potentiella affärsrelationer och e-post. Vad gäller besök på hemsidan behandlas personuppgifter som IP-adress, typ av enhet, tekniska data om prestandan på din uppkoppling och enhet. Vi samlar även in uppgifter om du angivit språkpreferens i din browser.

Vi behandlar ingen känslig information. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga och relevanta i det enskilda fallet.

Ändamål för behandling

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål (varierar beroende på vilket ditt förhållande är till oss) för att:
 • möjliggöra god service och support.
 • fullgöra uppdrag, avtal och åtaganden samt möjliggöra införsäljning av våra tjänster.
 • marknadsföra, kommunicera, utveckla och förbättra vår verksamhet, våra produkter och tjänster, erbjudanden, service och upplevelse av oss efter önskemål, förväntningar och krav.
 • hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som begärts.
 • skicka ut offerter, avtal, handlingar och dokument etcetera som efterfrågats.
 • statistiska ändamål för att få djupare kunskap om kunders och intressenters beteende och mönster.
 • skicka ut nyhetsbrev, information och nyheter, bjuda in till event, utbildningar och händelser.
 • utvärdera möten, kundupplevelser, event och utbildningar för vidareutveckling av vår verksamhet. För att kunna jämföra resultat i undersökningar eller deltagande i event över tid.
 • kunna ge rekommendationer och anpassade tjänster baserat på det intresse som visats.
 • våra webbplatser ska hålla god standard, och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatserna, använder vi eller vår/a tjänsteleverantör/er cookies (små textfiler som lagras på användarens dator) och elektroniska bilder som tillåter våra webbplatser att räkna antalet besökare som besökt en viss sida och för att komma åt vissa cookies för att samla in aggregerad data.
Vi kommer aldrig att sälja personuppgifter. Vi kommer inte heller att föra över information till tredje part annat än för de omständigheter som anges nedan.

Insamling

Vi samlar in personuppgifter när du:
 • Är intresserad eller använder någon av våra tjänster eller någon av våra webbsidor.
 • Kontaktar oss eller vi bedömer att våra tjänster är av intresse för din verksamhet.
 • Anmäler dig till att delta i våra utbildningar, events eller seminarier.
 • Tar del av kommunikation och anmäler dig till nyhetsbrev m.m.
 • Svarar på enkäter.
 • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.
 • Söker kontakt med oss i övrigt (t ex hemsida) eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Tredje part

Endast i följande situationer har vi rätt/skyldighet att lämna ut personuppgifter till tredje man inom och utanför EU/EES.

Vi kan överlämna information om/från dig till tredje man, när du uttryckligen samtycker till att vi gör detta, vid eventuell företagsöverlåtelse som vi kan komma att ingå, eller för att vidarebefordra eller använda information i syfte att bevaka, initiera eller bemöta rättsliga krav.

För det fall du:

 • är uppdragsgivare åt oss eller samarbetspartner behandlar vi dina personuppgifter i vårt crm-system, enkätsystem, e-postsystem och bokförings- och/eller redovisningssystem som tillhör tredje part inom EU/EES. Parterna tar inte del av personuppgifterna i sig, med undantag för bokförings- och redovisningsbyrån. Parterna är skyldiga att hantera informationen med sekretess samt iaktta din integritet på samma sett som vi.
 • är en potentiell affärspartner som vi har dialog med behandlar vi dina personuppgifter i vårt crm-system som tillhör tredje part inom EU/EES. Parten tar inte del av personuppgifterna i sig och är skyldig att hantera informationen med sekretess samt iaktta din integritet på samma sett som vi.
 • skickar in en intresseanmälan om jobb till oss, kommer vi att behandla personuppgifter om dig i vårt crm-system och e-postsystem. Parterna tar inte del av personuppgifterna i sig. Parterna är skyldiga att hantera informationen med sekretess samt iaktta din integritet på samma sett som vi.
 • besöker någon av våra webbplatser kommer personuppgifter behandlas i det analyssystem som har hand om, läs mer i vår cookies policy.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning. Vi får också i den utsträckning lagen tillåter överföra och på annat sätt behandla dina personuppgifter för att försvara våra legitima intressen, till exempel i tvistemåls- eller brottmålsrättegångar.

Legal grund

Den legala grunden för behandling av personuppgifter som vi gör beror på vilken anledning vi behandlar dina personuppgifter. Har vi en samarbets- eller affärsrelation till dig är vår laga grund för behandlingen lagkrav/rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal, berättigat intresse och/eller i vissa fall samtycke.

Är du en potentiell kund till oss eller söker anställning hos oss är vår laga grund berättigat intresse eller samtycke. Är du en besökare på en av våra webbplatser är laga grunden berättigat intresse eller samtycke.

Exempel: Om vi har lagstadgad skyldighet att utföra t.ex. bokföring, är den legala grunden för behandling vår rättsliga förpliktelse. Har vi en affärsrelation till dig/ditt företag är laga grunden för fullgörande av uppdraget, uppfyllande av avtal, men det kan även vara berättigat intresse eller samtycke för att t ex skicka inbjudningar till event och nyhetsbrev. Besöker du vår hemsida och kontaktar oss via den, är laga grunden i regel samtycke.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så här kontaktar du oss). Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss, eller tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan när som helst avregistrera dig från enkät- och eventinbjudningar eller nyhetsbrev från oss. Detta gör du genom att antingen klicka på avregistreringslänken i det enskilda utskicket eller skicka ett mail till gdrp[at]marketdirection.se.

Undantag i vissa fall. Den information och de uppgifter som vi tar del av inom ramen för ett uppdrag kan vara omfattad av lagstadgad skyldighet att dokumenteras ett visst antal år, vilket medför att det inte är tillåtet att ändra/radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan.

Av nämnda skäl är det inte alltid möjligt för oss att på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka eventuell behandling av personuppgifter som sker med anledning av uppdraget. När det gäller personuppgiftsbehandling för marknadsföring och liknande ändamål har du rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av dina personuppgifter.

GALLRING

Vi ansvarar för att dina personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Det innebär att tiden för lagring varierar beroende på vilken anledning vi lagrar informationen.

Är det en affärs- eller samarbetsrelation lagrar vi uppgifter så länge som vi är i behov av det för genomförande av uppdraget alternativt så länge vi är skyldiga enligt lag.

Är det en potentiell affärsrelation som ligger till grund för registreringen lagrar vi uppgifterna så länge vi har en dialog med dig och ser att det finns ett intresse för våra tjänster.

Är du ett prospekt rensar vi uppgifter efter 1 månad om vi inte haft en dialog. Är du arbetssökande lagrar vi uppgifter så länge det finns ett ömsesidigt intresse.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risken för de personuppgifter vi behandlar. Vi skyddar personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse genom såväl utbildning av vår personal om hur personuppgifter får hanteras, som genom effektiva och anpassade tekniska system.

Vid händelse av en dataincident, har vi särskilda åtgärder fastställda för att begränsa risken för informationsspridning. Vi följer även de riktlinjer och krav som tillsynsmyndigheten anger för incidentrapportering.

Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Vi reserverar oss för rätten att komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framförallt krävas som en följd av förändringar i gällande rätt. Denna personuppgiftspolicy kan kompletteras av personuppgiftspolicyer som är mer specifika för vissa delar av våra webbplatser, till exempel rekrytering eller användande av cookies. När vi gör ändringar i denna policy, kommer vi att ändra datumet längst ned på denna sida. Den ändrade personuppgiftspolicyn är gällande för dig och dina personuppgifter efter det datumet. Vi uppmuntrar dig att återkommande gå igenom denna personuppgiftspolicy för att få information om hur vi skyddar din information.

Tillsyn och efterlevnad

Vi går löpande igenom effektiviteten och efterlevnaden av vår personuppgiftsbehandling. En gång per år genomför en större utvärdering för att mäta efterlevnaden av denna policy.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering, om du har frågor eller om du önskar att vi ser till någon av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss som personuppgiftsansvarig. Ange gärna din huvudfråga i ämnesraden vid e-postförfrågan, så kan vi återkomma snabbare.

Här är våra kontaktuppgifter:

MarketDirection Sweden AB
(556696-1180)
Upplandsgatan 2B
111 23 Stockholm
Sverige
gdpr[at]marketdirection.se
46 (0)8-562 928 60

Denna personuppgiftspolicy är giltig från den
12 september 2019 (uppdaterad version)

Personuppgiftspolicy - personlig integritet
Personuppgiftspolicy - Hur vi behandlar personuppgifter på hemsidan